Van Steenoven

Organizing

 

 

T 072 7078110    M 06 4104 0364                                                         Van Steenoven Organizing © 2009

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ineke van Steenoven Ė Professional Organizer
Heiloo 2009

 

1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Ineke van Steenoven en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN
a. Na het intakegesprek  wordt een vrijblijvende offerte gemaakt welke na 3 maanden vervalt tenzij anders aangegeven.
b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Ineke van Steenoven beschikbare informatie.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Ineke van Steenoven is ontvangen en geaccepteerd.
d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. In alle gevallen worden alleen daadwerkelijk gewerkte uren in rekening gebracht met uitzondering van artikel 10 c.
e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Ineke van Steenoven dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

 

3. OPDRACHTGEVER VERLEENT MEDEWERKING
De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Ineke van Steenoven al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen.

 

4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
a. Ineke van Steenoven bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.
b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen en in de offerte worden vermeld.

 

5. GEHEIMHOUDING
a. Ineke van Steenoven is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Ineke van Steenoven zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Ineke van Steenoven gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Ineke van Steenoven zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ineke van Steenoven niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN
a. Alle tarieven zijn exclusief btw.
b. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
c. De tariefsaanpassing zal per 1 december van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
d. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Ineke van Steenoven.
e. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Ineke van Steenoven gebruikelijke methoden.
f. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Ineke van Steenoven reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.
g. Ineke van Steenoven zal aan het einde van iedere week (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die week verrichte werkzaamheden doen toekomen.

 

7. BETALINGSVOORWAARDEN
a. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, contant of op de factuur aangegeven bankrekening.
b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Ineke van Steenoven haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Ineke van Steenoven heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.
Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.
b. Ineke van Steenoven is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Ineke van Steenoven. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Ineke van Steenoven heeft gemeld.
d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Ineke van Steenoven of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Ineke van Steenoven afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
e. Elke aansprakelijkheid van Ineke van Steenoven voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

9. DUUR EN BEňINDIGING
a. Een overeenkomst voor een organizing-traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beŽindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Ineke van Steenoven heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiŽle verplichtingen te voldoen.
c. Als ťťn der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beŽindigen zonder dat de beŽindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beŽindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
d. Ineke van Steenoven is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever sursťance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

 

10. TEKORTKOMINGEN Ė AFSPRAKEN VERZETTEN
a. Ineke van Steenoven behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Ineke van Steenoven behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
c. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Ineke van Steenoven gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Alle door Ineke van Steenoven geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
b. Bij niet betaling heeft Ineke van Steenoven het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daar toe medewerking te verlenen.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Ineke van Steenoven zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Ineke van Steenoven. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Ineke van Steenoven deze verhalen op opdrachtgever.
e. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Ineke van Steenoven worden gebruikt zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

 

12. KLACHTENPROCEDURE
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Ineke van Steenoven. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ineke van Steenoven in staat is adequaat te reageren.
b. Indien een klacht gegrond is, zal Ineke van Steenoven de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ineke van Steenoven slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.